Friday, 8 January 2010

Hendrik Aldertszoon Vlieland

Hendrik Aldertszoon Vlieland was born 28-01-1748 Noordwijk Holland.
He is the son of Aldert Vlieland and Maartje Langeveld.
Married to Marijtje Arrishoek. and they had two children Aldert named after his father and Cornelis after her father .

To avoid the wars between French and England he was a burgher of Prussia and subject of the count of Knipshausen.
He was in 1797 with his ship "de jonge Elisabeth "on a journey from Rotterdam to Havre de Grace when he was captured by the a Kingsship "the Harpy" Master Henry Bazely, esquire.
He was brought to the ship and because of the big waves, lost sight of his ship.
he was landed in Dover and went straight to Phineas Kennets to report what had happened.
Later he learned that parts of his ship where beached in Noordwijk and the parts were recognised by him as well as by Maarten Kruijt mayor of Noordwijk and by Jan de Booy blacksmith.
The crew however was lost and never heard of since .His son Aldert(18)among them.
The wifes and mothers of the lost crewmembers made a declaration in Noordwijk about the loss of the "jonge Elisabeth"
Date August 20, 1798 January standing before me Jan Gerard Crameris, secretary and Jan Hoekman and Job van der Weijden, sheriffs of both Northern Districts, and Langeveld Offem: Marijtje Arrishoek, wife of Hendrik Vlieland, Annetje van Duin, wife of Zacharias de Jong, Aaltje Dirkx van Duin, wife of Dirk Pietersz. Balkenende, residing on the first and third in Noordwijk aan Zee and the second to Catwijk aan Zee, which claimed the benefit of all whom this would by no allowed to enter and serve each other when necessary and that her sons in quality as the first captain and her son Aldert Vlieland and the two men also his companions on "de jonge Elisabeth", which was reported last seen in the month of October or beginning of the month November 1797 in Rotterdam and that the English King Ship according to testimony of the first witness husband was Hendrik Vlieland taken deposantes and her first husband was repatriated and all the other men were gone and never heard off. So that they true and also truly believe it to be on the grounds that they witnesses to this day and the best of knowledge of life or residence of their men and son .Despite all efforts and searches that have been obtained.
Being witnesses they are prepared to swear an oath to confirm.
In 1804 he has another ship "den Aufwaerter" which he likes to lie in shelter from enemy ships in Katwijk innerharbour.
The whole story (translated by google)is below.
The Town Board of the two northern districts, and Langeveld Offem to the Council of the Navy of the Batavian Republic Citizens
Immediately after the reception of your Circular of the December 30 1.1. We summoned the Accountants in Noordwijk aan Zee and informed them of the charge contained in Circular reported, which is to comply within the stipulated time then, since we are informed that of the four barges in sending our letter of the December 9 1.1. still located in the Schuitengat, since three of which the one named de jonge Elisabeth, before having belonged to Arie van der Schoneveld and envisages three years belonging to Frederick Jongbloed to Papenburg and conducted by Pieter Vink, one called the jonge Johannis having belonged to Jan Gijze Zonneveld belonging to three years Johannis Nieuwenhoven to Embden and conducted by Thomas Vink called the Mary, having belonged to Jan Gijzen Zonneveld, since three years owned Hille Bouwerman and Son Construction Embden and conducted by Jan Moeijenkind if meantime gone to Rotterdam. The bet. Claas Waasdorp, owner of the remaining one boat called the jonge Pieter master Jan Kaak, invites us to want them in your favor to ask this barge as deeply as possible and at the end of the Schuitengat located, since at this point so she and the other co-owners claimed was out of sight of the enemy, then the boats at Scheveningen and Catwijk, at the point where it lies now lies to stay put. We the Bookkeeper can not refuse this request to barge into the Schuitengat to leave again for you to carry, especially since it raised it so. Furthermore, we had tidings that some days ago, arrived at our beach and in the Schuitengat has settled a bomschuit called the Aufwaerdter, to which is skipper and owner Henrik Vlieland now resident and citizen of the Earl of Knipshausen under Act of 1803 dated 5 July, as shown to us even today on the beach is now a new bomschuit carpentry and finished within few days by the shipwright M.Kruijt for the account of Fa to Papenburq Jongbloed, and us with you to inquire whether these two boats are not allowed to leave there. Again, is intended to satisfy your gem. Circular that the name of the boat which according to our letter of the December 9 1.1. ready gone, and the jonge Arie was saled in Dordrecht on behalf of the French Government, and that the precise dato of transitions of this property of the shipowner said barges were forgotten
Members of the Town Board
(signed) Cramerus Noordwijk January 4, 1804.

Advertentie Rotterdamse courant 05-04-1803we find Jeroen and Hendrik Vlieland in the same advertisment
Naar TOPSHAM, Kaptein Jeroen Vlieland, met het Bomschip de Post van Topsham. Naar HAVRE en CAAN, Kaptein Hendrik Vlieland, met hét Bomsbhip de Jonge Elizabeth. Naar BAYONNE .


Rotterdamse courant
12-06-1802

10-03-1803

05-04-1803
Parenteel van Hendrik Aldertsz VLIELAND
I.1Hendrik Aldertsz VLIELAND (Henderik), stuurman/schipper 'De Jonge Elisabeth', gedoopt/bapt (RK) op 29-01-1748 te Noordwijk aan Zee,ZH,NL (get,-witn: Paulus Jansz Langeveld en Neeltje Paulusd Zonneveld.). Den 29 janu Henderik v: Aldert Arense Vlieland acatholl M: Maartje Jans Langeveld P: Paulus Janzen Langeveld M: Neeltje Paulus Zonneveld

Bapt/Dopeling Henderik
Vader Eldert Arense Vlieland
Moeder Maartje Jans Langeveld
Getuige Paulus Janzen Langeveld
Neeltje Paulus Zonneveld

Plaats Noordwijk aan Zee
Datum doop 29-01-1748

Opmerkingen de vader is niet katholiek

Inventarisnummer 8

DTB Noordwijk aan Zee Dopen RK , folio 133vs Overleden op 25-07-1821 te Noordwijk aan Zee,ZH,NL op 73-jarige leeftijd. Dortsche Courant (DC)
DC: arriveert H. Vlieland van Greetzeil 25-02-1796
DC: Hellevoettsluis naar zee. H. Vlieland 10-06-1796
DC: Brielle naar zee. H. Vlieland 13-06-1796
DC: Brielle den 15 juni H.Vlieland is weder teruggekomen.
DC: Brielle den 11 dito naar zee H,Vlieland 13-08-1796

GEWAPENDE BURGERS TE NOORDWIJK ANNO 1797.
Oud Archief gemeente Noordwijk, Inv. Nr. 767.
Lijste van de gewapende Burgermacht over de beide Noordwijken geformeerd
den 21 julij 1797.
Lijst der Gewapende Manschappen thans binnen de beiden de Noordwijken,
Langeveld en Offem.
Volgt nu de lijst van de weerbare mannen van sestien tot sestig jaren oud gevonden als vooren in
het dorp en district van Noortwijk aan Zee, welke alle sijn onvermogend, van geen geweer
voorsien en ook naar het oordeel van schout en geregte buijten staat omme het selve op hunne
eijgen kosten te kunne kopen.
053 Hendrik Vlieland (in zee)

bron:Herman Schelvis
A.R.A. Den Haag. Rechterlijk Archief Noordwijk Nr. 285. Attestatie nr. 34. Op 23 februari 1798 legt Hendrik Vlieland voor secretaris en schepenen van Noordwijk nogmaals een eensluidende verklaring af, ditmaal zonder aanvullingen van Maarten Kruijt en Jan de Booy.

A.R.A. Den Haag. Rechterlijk Achief Noordwijk Nr. 286. Verklaring Nr. 11. Op heden de 20e augustus 1798 compareerde voor mij Jan Gerard crameris, secretaris en Jan Hoekman en Job van der Weijden, schepenen der beide Noordwijken, Langeveld en Offem:
Marijtje Arrishoek, huisvrouw van Hendrik Vlieland, Annetje van Duin, huisvrouw van Zacharias de Jong, Aaltje Dirkx van Duin, huisvrouw van Dirk Pietersz. Balkenende, wonende voor de eerste en derde te Noordwijk aan Zee en de tweede te Catwijk aan Zee, dewelke verklaarden ten behoeve van alle de geenen wien zulks zoude mogen aangaanen om te dienen elkaar en wanneer zulks nodig sijn-waaren - waaragtig te weezen.
Dat haar deposantes mannen en zonen de eerste in qualiteit als schipper en haar zoon Aldert Vlieland met den twee laatste deposantes mannen als boodsgezellen hebben gevoerd het bomschip 'de Jonge Elisabeth', dat gemelde schip in het laatst van de maand october of begin van de maand november des gepasseerde jaars 1797 te Rotterdam beladen zijnde waarschijnlijk na dat het zelve door zeker Engels Koningsschip volgens getuigenis van des eerste deposantes man Hendrik Vlieland was genomen en haar eerste deposantes man op het gemelde Koningsschip was aangenomen en welke vervolgens alhier is gerepatrieerd met man en muis is verongelukt en dat de deposante zulks vastelijk geloven en het ook daar voor zijn houdende om redenen dat zij deposantes tot heden toe gene de minste kennis van het leven of verblijf van hunnen mannen en zoon nietegenstaande alle aangewenden moeijte hebben kunnen bekomen. Zijnde zij comperantes bereid hun hier voren gedeposeerde des noods met solemneele eede te bevestigen.
Als ondertekening van de vrouwen alleen kruisjes.

Op heeden den 6e februari 1798 compareerde voor ons Sr. Gerhardus Adrianus
Entink secretaris mitsgaders voor de burgers Jan Hoekman en +albert van
Noord, schepenen der beide Noordwijken, Langeveld en Offem; Hendrik Vlieland, thuis hoorende te Grefzeyl in Pruissen, doch op 't passeren dezes alhier present, ons secretaris en schepenen bekend in qualiteit als
schipper gevoerd hebbende het bomschip de jonge Elisabeth, dog welk schip te Rotterdam belaaden zijnde met zoute visch, kaas en andere soorten van
koopmanschappen op de reijze van daar naar Havre de Grace is genomen geworden door een Engelsch Koningsschip genaamd (zo als hij comparant is geinformeerd geworden)\Harpy, onder commando van Henry Bazely, esquire.
De welke verklaarde ten behoeven van alle de geenen wien zulks zouden mogen
aangaan en om te dienen daar en wanneer zulks zal nodig zijn, waar en waarachtig te weezen dat na dat zijn comparantes voornoemde schip en lading in de maand november des gepasseerdern-jaars 1797 op de bovengemelde wijze van-deeze stad na Havre de Grace door den bovegenoemde Henry Bazely commandant van het Engels Koningsschip Harpy was genomen, hij comparant op dat schip overgebragt was en daarna terwijl de zee zeer hoog stond, zijn schip de jonge Elisabeth uit het oog of gezigt verlooren had en hij al verder op den 22e der voornoemdemaand november van het voornoemde Koningsschip Harpy te Dover was aan land gezet,zoals zulks alles omstandig blijkt bij eene verklaaring door hem comparant op den zeIven 22e november voor Phineas Kennets notaris en in de stad en haven Dover in 't graafschap Kent en getuigen gepasseerd en op den 25e dito voor James Gravener een meester extraordinair in zijn Majesteijts Hooge Hoff van Cancelary beeedigd.
Hij comparant te Dover voornoemt of op eenige andere plaats niets hoegenaamdheeft gehoord of vernoomen van het door hem gevoerde schip, de jonge Elisabethof desselvs lading hier voren gemeld, maar dat hij comparant vervolgens hier te landen gearriveerd zijnde is geinformeerd geworden, dat te Noordwijk aan Zee op strand was aangedreeven of gespoeld en voorts geborgen een gijk van een grootzeijl van een bomschip, nevens een slaggaarde, dat hij comparant die twee stukken geexamineerd hebbende en dezelve heeft herkend en bevonden, dat dezelve gijk en slaggaarde behooren tot het voornoemde door hem gevoerde schip de jonge Elisabeth en dat hij comparant daar omme ter goeder trouw vastelijk geloofd en 't daar voor houd, dat het zelve schip de jonge Elisabeth met desselvs lading ten tijde dat hij zig aan boord van het meer gemelde schip Harpy bevond, het zelve uit het oog had verlooren, verongelukt en totaal verlooren gegaan is. Compareerde nog meede voor ons secretaris en schepenen de burgers Maarten
Kruijt, meester scheepstimmerman wonende te Noordwijk aan Zee en Jan de Booy, meestersmit wonende te Noordwijk Binnen, ons secretaris en schepenen bekend, dewelke meede verklaarden ter requisitie van alle de geenen welke aan desen eenigsints qeleegen zouden mogen zijn waar en waragtig te zijn dat ons bij examinatie gebleeken is, dat de te Noordwijk aan Zee gestrande gijk dezelve is welke ik tweede deposant in qualiteijt als scheepstimmerman hebbe gemaakt en ik derde deposant in qualiteijt als smit hebbe beslagen voor het bomschip genaamd de jonge Elisabeth in den jaare 1796 (doorgehaald: voor Bouwmans en zoon te Grefzeijl in Pruissen) nieuw uitgehaald. Erkennen aan de lengte en zwaarte van dezelve en aan 't beslag om dezelfde leggende. Bereid zijnde zij gezamentlijke deposanten het hier vooren staande gedeposeerde ieder in den haare met solemnele eede te bevestigen.
Ondertekend door:
H = merk van Hendrik Vlieland. (slaggaarde = peilstok)
Fuijt van Leeuwen Maarten Kruijt Jan de Booy Jan Hoekman Aalbert van Noord G.A. Entink, secretaris

HARPY,18. (1796 Dover. Sold 1817) Armed with eighteen 32-pounder carronades. 1797 Henry BAZELY, 5/96, Channel. In May 1797 HARPY compelled a French brig with eighteen 9-pounder and a 14-gun lugger to run aground near Dieppe. He also damaged a number buildings in the town including the Custom House. Later she captured two privateers, one armed with four guns, the other with swivels, she also recaptured two British coasters.

1797 Henry BAZELY, 5/96, Channel. In May 1797 HARPY compelled a French brig with eighteen 9-pounder and a 14-gun lugger to run aground near Dieppe. He also damaged a number buildings in the town including the Custom House. Later she captured two privateers, one armed with four guns, the other with swivels, she also recaptured two British coasters.

Uit the national archives engeland: Restrictions on use
Item details: HCA 49/46 : quick reference
Packet "E": (iii.) Answers (June 1797) of James Long Master and Andrew Crawford Super Cargo of Schooner ELIZABETH, taken by Privateer Kingston, Lewis Farquharson Master.

Covering dates
Scope and content Packet "E": (iii.) Answers (June 1797) of James Long Master and Andrew Crawford Super Cargo of Schooner ELIZABETH, taken by Privateer Kingston, Lewis Farquharson Master.
Access conditions Normal Closure before FOI Act: 30 years
Closure status Open Document, Open Description
Held by The National Archives, Kew
Covering dates
Scope and content Packet "E": (iii.) Answers (June 1797) of James Long Master and Andrew Crawford Super Cargo of Schooner ELIZABETH, taken by Privateer Kingston, Lewis Farquharson Master.
Access conditions Normal Closure before FOI Act: 30 years
Closure status Open Document, Open Description
Held by The National Archives, Kew

zie ook ROTTERDAMSE REGESTEN: nr 63 NW dd 26-11-1814;"Maria & Elisabeth": Stuurman Hendrik Vlieland, matroos Floris Vink.

Info gekregen van H.Schelvis G.A.Nw. Nr. 78. Register van uitgaande brieven. Noordwijk 4 jan 1804
Het Gemeente Bestuur der beide Noordwijken, Langeveld en Offem aan den Raad der Marine van de Bataafsche republiek
Burgers!
Dadelijk na de ontvang van uwe aanschrijving van den 30 dec. 1.1. ontboden wij de Boekhouders te Noordwijk aan Zee en gaven hun kennis van den last in gemelde aanschrijving vervat, met adhortatie (aansporing) om aan het daarin bevolene binnen den bepaalden tijd te voldoen dan, vermits wij door hun geinformeerd wierden dat van de vier schuiten op het zenden van onzen brief van den 9 dec. 1.1. nog in het Schuitengat gelegen, reeds drie waarvan een genaamd de Jonge Elisabeth, bevorens toebehoord hebbende aan Arie Schoneveld van der Cloet en zints drie jaren toebehorende aan Frederik Jongbloed te Papenburg en gevoerd door Pieter Vink, een genaamd de Jonge Johannis bevorens toebehoord hebbende aan Jan Gijze Zonneveld zints drie jaren behorende aan Johannis Nieuwenhoven te Embden en gevoerd door Thomas vink en een genaamd de Maria, almede behoord hebbende aan voorn. Jan Gijze Zonneveld, zints drie jaren toebehorende aan Hille Bouwerman & Zoon te Embden en gevoerd door Jan Moeijenkind, indien tusschen tijd naar Rotterdam vertrokken zijn. De wed. Claas Waasdorp, eigenares van de nog overgeblevene ene schuit genaamd de Jonge Pieter en gevoerd door Jan Kaak, verzoekt ons daarop bij u gunstig te willen voorvragen om deze schuit zo diep mogelijk en aan het einde van het Schuitengat gelegen, vermits die op deze plaats zo zij en de andere reders verklaarden mede buiten het gezicht des vijands lag, dan de schuiten te Scheveningen en Catwijk, op de plaats waar zij thans gelegen is te laten blijven leggen. wij hebben deze Boekhoudster niet kunnen weigeren dit verzoek om deze schuit in het Schuitengat te laten liggen andermaal aan u voor te dragen, te meer daar het door haar aangevoerde ons mede alzo toeschijnt. Voorts moeten wij u berigten dat enige dagen geleden, aan ons strand is aangekomen en in het Schuitengat is gaan liggen, een bomschuit genaamd den Aufwaerdter, om te calfaten waarvan schipper en eigenaar is Hendrik Vlieland tegenwoordig ingezeten en onderdaan van den graaf van Knijshaulen volgens acte van dato 5 julij 1803 aan ons vertoond als ook tegenwoordig aan het strand staat een bomschui t nu nieuw getimmerd en binnen weinig dagen afgewerkt door den scheepstimmerman M. Kruit voor rekening van Fa Jongbloed te Papenburq, en ons bij u. te informeren of deze twee schuiten aldaar niet van hier mogen vertrekken. Wijders dient ter voldoening aan uwe gem. aanschrijving dat de naam van de schuit welke volgens onze brief van den 9 dec. 1.1. bereids vertrokken was, is de Jonge Arie en dat dezelve verkogt is aan Buisthoofd in Dordrecht voor rekening van het Fransche Gouvernement, alsmede dat de precise dato der overgangen van eigendom der hierin genoemde schuiten den rederen ontschoten waren-
Wij verwagten hierop uwe geëerde rescriptie en blijven
De Leden van het Gemeente Bestuur voorn .
Op last der zelven (get.) Cramerus
Noordwijk 4 jan 1804.
" zie ook de 'blauwdotter' nr 96. Zoon van Aldert Ariesz VLIELAND, vierboetmeester/stuurlied op een versharingschuit te Noordwijk/schipper op 'De Jonge Willem'/1768 pomper bij de nieuwe brandspuyt te Noordwijk aan Zee/zeeman, en Maartje Jansd LANGEVELD.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 18-01-1778 te Noordwijk,ZH,NL (RK) (getuige(n): Maartje Jeroens Duijndam en Antje van Dam), wordt genoemd:Hendrik Alderze FRELAND met Marijtje Cornelisd ARISHOEK (ARRESHOEK), 28 jaar oud, gedoopt (RK) op 22-03-1749 te Noordwijk aan Zee,ZH,NL, overleden op 01-10-1835 te Noordwijk,ZH,NL op 86-jarige leeftijd. RK doodboek: 1 October Marijtje Arreshoek
wed. Hendrik Vlieland
, dochter van Cornelis Willemsz (Kees) ARISHOEK en Cornelia Theunisd VINK.
Uit dit huwelijk:
1. Aldert Hendriksz (FRELAND), bootsman, gedoopt (RK) op 09-05-1779 te Noordwijk,aan Zee,ZH,NL (getuige(n): Jeroen Alders Freland en Ariaantje Klaasd Mooijekind.), overleden 11-1797 te op zee,verongelukt,. HARPY,18. (1796 Dover. Sold 1817) Armed with eighteen 32-pounder carronades. 1797 Henry BAZELY, 5/96, Channel. In May 1797 HARPY compelled a French brig with eighteen 9-pounder and a 14-gun lugger to run aground near Dieppe. He also damaged a number buildings in the town including the Custom House. Later she captured two privateers, one armed with four guns, the other with swivels, she also recaptured two British coasters.

is vergaan met "man en muis" op de bomschuit 'De Jonge Elisabeth' waarop zijn vader Schipper was: zie ook ARA Den Haag; RA Noordwijk nr 285;attestatie nr 33.

2. Cornelis Hendriksz (VRELAND), gedoopt (RK) op 01-10-1790 te Noordwijk aan Zee,ZH,NL (getuige(n): Theunis Cornelisz Arishoek en Marijtje Arisd Meister (Mareitje Cornelisd Arisheok)), overleden op 05-09-1807 te Noordwijk,ZH,NL op 16-jarige leeftijd. Datum der Aangeving: 7 september 1807: Datum van 't Overlijden: 5 dito: Cornelis Vlieland: ouderdom 17 jaren: Precife Woonplaats: in de Zeestraat: Datum van 't Begraven: 7 september, begraven op 07-09-1807 te Noordwijk,ZH,NL.

OOSTENDE den 27 December Den 23 dezer is hier ingekomen la Ftttoire кар Louis Gibert vm Charente en zyn uytgevaeren den jongen Hertog кар H Vlieland пае Hollandt Marie Anne кар Themas Laus пае Birgen denjongften van Zeven кар Jt Jasens пае Duynkerke den 26 is insekoajen de Aßurantie кар С Volckers Dyk van Mallaga en is uytgevaeren de Margareta Cornelia кар M Woetge nze Amsterdam

Oostende January. Den 27.dezer zyn hier ingekomen den jongen William, Kap. Albert Vlieland, de jetigt Harle , Kap. Claas Arrize, de Dillgentit , Rap. Thomat Fearnly, den Anfmtrffcbtn Paquet-Seo:, Ktp. Hodgkiris, all ; vin Londen , cn 1 n uytgevaeren den BrabanJ-Konpmcn, Kap. An drin áutehard, dt Eendragt, Kap. Jonas Deel, beyde nie Loa« den, alle gtlaeden mrt verfebeyde Koopmanfchappen, bttZec-Mavi Welvaertn, Kap. Ba/tiaen frunck ; den »9. de jongt Maria , Kap. Claas Arrize, den jongen Boudewyn, Kap. Pie ter Grate, alle sie Rotterdam ballaltfcbcers » en zyn ingeThis son Aldert hendrikszoon Vlieland was born May 9 1779  and was killed by the capture of the Jonge Elisabeth 
The crew however was lost and never heard of.His son Aldert(18)among them.
The wifes and mothers of the lost crewmembers make a declaration in Noordwijk about the loss of the "jonge Elisabeth"
1 October 1790 Cornelis son of Hendrik Alderts Vreland and Mareitje Arishoek.

he died at the age of 16 .

Read also  Hendrik
de jonge Harting captured by French privateers 
De Jonge Elisabeth captured by ship of war Harpy
Der aufwaerter  captured by ship of war Courier 
Beatrix Elizabeth 

No comments: