Wednesday, 2 March 2016

Jan Hollander en de vinvisch.1765


Van Texel word onder dato den 9. dezer het volgende gemeld: Eènige dagen geleden vond zeker Jan Hollander een vinvis,dien men Woensdag daar aan volgende ging afmaken; leggende op een Zandplaat by de Vlieter, en konde met hoog Water vlot raken. Hy was ruim 70. Voeten lang, van gedaante byna als een Salm, van onderen met bruine en witte stréepen, als een Caapscbe Ezel; zyn Staart en Rug waren glad, en de Buik van onderen geheel wit: het uitterste van zyn Staart liep halfmaansgewyze rond toe, en was 13. Voeten breed: de Kop was met Baarden voorzien, gelyk die van een Walvisch, hebbende in ieder Kaak 346. stuks, die wit waren met zwarte vlammetjes, op zyn langst 3. Voeten en zo t tot niet loopende; in bet binnenfte van zyn Bek was met dik haren met Verkensborstelen bewassen; twee , Blaasgaten had hy in zyn kop, gelyk een Walvis heb; zyne Oogen waren van een vreemde gedaante; hy was ; voorzien met Kleppen, die naar Verkens ooren zweemden , welke over de Ooren toesloegen en aan de smalste zyde vast waren: de Vinnen, waar van hy zyn naam . draagt, waren drie, èén op de Rug en één op ieder Zyde , digt agter het Hoofd , zynde Ovaal-rond en bruin van verf, met het smalle einde aan de Visch vast, het gene uit een . hard dik been of graat bestond, met een dik vel overtrokken, ter lengte van 64. en ter breedte van 3s. Voet, en ¦ rond eindigende: deszelfs Spek was op het dikste 6. en op I het dunste na de Staart toe 2. Duimen dik. Gemelde Visch, is door het Volk van een Schuit eènige dagen van tevoren in het Gat gezien, de welke zelfs een Dregge, waar aan een Lyne geslagen was, in een zyner Neusgaten hebben geworpen; dog de Visch zodanigen Snuif niet kunnende verdragen, repte zig het Gat uit en zwom na Kykduin, weshalven het Volk de Lyne kappen en hun verhoopten prooi verlaten moesten: of de Wonde nu, ofte omdat hy op het drooge geraakt is, hem heeft doen aan zyn leven Schipbreuk lyden, kan men niet bepalen; maar buiten twyfel heeft hy zig van de Dregge weten te ontslaan; dewyl men dezelve niet meer by hem gevonden heeft.


Texel : dated 9 December 1765 they reported the following: a few days ago Jan Hollander spotted a whale .On Wednesday there was almost death but at the high tide he floated .He was more than 70 feet tall, He looked like a salmon , from below with brown and white Stripes as an African Donkey .His tail and back were smooth, and its belly completely white:. the end of his tail crescent and was 13 feet wide,
The head was equipped with Beards, just as a whale , having at least in its jaw 346 pieces that were white with black flames, upon his longest 3. Feet wide .Inside his mouth was with thick hair with Explore overgrown looking like brushes ; two blow holes he had in his head like a whale; his eyes were of a strange shape; he was; equipped with valves, which looked like pigears .Fins, where he its name comes from. there were three, one on its back and one on each side, thickly behind the Head, Oval-round and brown coloured iwith the narrow end at the Fish fixed, consisting of one. hard thick bone or bones existed, covered with a thick skin, a length of 64 and the width of 3s. Foot and round ending: The Bacon was at its thickest, and 6. and thinnest after the tail 2. Thumbs thick. Reported Fish is seen by the people of a ship few days earlyer , they threw a grapnel on a line , which they have thrown in His nostrils; , The fish hurried away and swam to Kykduin, for that reason the people on the ship had to cut the rope.releasing their prey . Suffering from his shipwreck or whether the Wound now bleeding or because he was beached on the dry, one can not determine; But the grapnel he dismissed as they have not found it.

No comments: