Friday, 13 November 2015

Pieter Vlielant

What is the significance of all these Vlielands you may wonder .
Who are they and are they familymembers?
So far I found several which could be connected .These are the names you found in the blog and in the end it will turn out to be one family,At least that is what I think now.
So by searching in the archives of Alkmaar, Amsterdam , Leiden and the archive of other parts of the Netherlands we try to find as many items as possible .
From ships , to inheritance , from baptism , to marriage.
From different spelled names .
I will try to translate and resume  the most important bits.

7/11 1718 Proc. v.d. Eers. Heijn en Pieter Waterhaelder, Immetje Cornelis Waterhaelder geh. met Jan Tijmonsz en Trijntje Cornelis Waterhaelder geh. met Jan Claesz, woonende op Oorgaat, eenige nagelaten kinderen en erfgen. ab intestato van hun op Oorgaat overl. vader Corn. Jansz Waterhaelder op den Hr. Pieter Vlielant, oud-schepen.
The heirs of Cornelis Waterhaelder claim the heritage preserved by Pieter Vlieland alderman.

22/12 1726 Verkl. van Monsr. Frans Pont, Reijnier Pont, beijde Boode(n) van Edam, Pieter Pot en Remmit Thoen, o.v.v. Monsr. Jacob Rigter, dat een huijs a/d Dam, belent met Burgemr Claas Dekker t/W en met Jacob Loots t/O in t Heerelogement van hospes Pieter Vlielant op 19/12 in een verkooping van vaste goederen is geweest en dat Burgmr Claas Dekker en Jacob Rigter op dit huijs zouden hebben gemeijnt, doch dat Rigter voor zou zijn geweest, etc. (zeer goede handteekeningen van F. Pont en R. Pont.) Get.: Pieter Jansz van t Ent en Barent Pietersz van t End. 
Declaration of sale of a house in Edam in the ` Gentlemensclub `where the landlord is Pieter Vlieland  7/10 1727 Juffr. Lijsbet Pronk (dochter v. Hillebrand Claesz Pronk) huijsvr. van Pieter Vlieland en eerder geh. met Jacob Wiltschut te Edam overl., legt verkl. af o.v.v. Aagje Hoorens over obligaties.
Lijsbeth Pronk daughter of Hillebrand Claes Pronk and wife of Pieter Vlieland widow of Jacob Wiltschut of Edam makes a statement about debentures.
19/5 1728 Idem 4/5de part in een oblig. van 600 gld aan Reijnier Pont als getr. zijnde met Trijntje Dekker (goede handteekeningen). Get.: Pieter Vlielant en Meijnaart de Vries. 
Debentures for 600 guilders witness Pieter Vlielant .

19/5 1729 Juffr. Aafje Dirks Bouwens wede v. Simon Pietersz de Bruijn, gesont, testeert. Zij herroept eerdere testament. bepaling van 23/4 1728 voor Notrs Claas Veenendal tot Boskoop en Zuijdwijk. Zij legateert aan Marten Loen, Mr zeijlemaker 2 silveren lepels, aan de kinderen v.d. Hr Pieter Brouwer i.z.l. oud-sch. 2 schilderijen met zijn portret en dat van zijn broeder, aan Dirk Wiltschut soon van Lijsbet Pronk een losrentebrief van 200 gld, aan Gesijntje Harpers huijsvr. v. Jacobus Persijn linnengoed etc., aan Lijsbet Persijn goud oorijzer etc, aan Lijsbet Pronk huijsvr. v. Pieter Vlielant goude ring met 7 stenen etc, aan IJsbrant Bijl soon van testarices zuster Lijsbet Dirks Bouwens een lijfrentebrief v. 200 gld, etc. Verder nog schilderijen ofte portretten van haar grootvader, vader en moeder, mitsgaders van haar 2 broers en een oom. Komt zij zonder kinderen te overl. dan erven haar erfgen. ab intestato; aan de kinderen v. Gesina Harpers verder nog 400 gld aan contant geld. Univers. erfgen. zijn Lijsbet Pronk huijsvr. v. Pieter Vlielant, IJsbrant Bijl en de kinderen van Gesijna Harpers ieder voor 1/3 part. Testatrice wenscht begraven te worden in haar eigen graf i.d. Groote kerk, Choor No. 29 (te beluijden 1 uur, het graf in 30 jaar niet te openen). Tot voogden over haar onmondige erfgen. benoemt zij den Heer Frans Reijntjes, oud-Burgemr en Raad en IJsbrant Bijl. Get.: Marten Plekker. 
Lijsbet Pronk wife of Pieter Vlielant inherits a gold ring with 7 stones and more and is one of the universal heirs. 19/5 1729 Juffr. Aafje Dirks Bouwens wede v. Simon Pietersz de Bruijn, gesont, testeert. Zij herroept eerdere testament. bepaling van 23/4 1728 voor Notrs Claas Veenendal tot Boskoop en Zuijdwijk. Zij legateert aan Marten Loen, Mr zeijlemaker 2 silveren lepels, aan de kinderen v.d. Hr Pieter Brouwer i.z.l. oud-sch. 2 schilderijen met zijn portret en dat van zijn broeder, aan Dirk Wiltschut soon van Lijsbet Pronk een losrentebrief van 200 gld, aan Gesijntje Harpers huijsvr. v. Jacobus Persijn linnengoed etc., aan Lijsbet Persijn goud oorijzer etc, aan Lijsbet Pronk huijsvr. v. Pieter Vlielant goude ring met 7 stenen etc, aan IJsbrant Bijl soon van testarices zuster Lijsbet Dirks Bouwens een lijfrentebrief v. 200 gld, etc. Verder nog schilderijen ofte portretten van haar grootvader, vader en moeder, mitsgaders van haar 2 broers en een oom. Komt zij zonder kinderen te overl. dan erven haar erfgen. ab intestato; aan de kinderen v. Gesina Harpers verder nog 400 gld aan contant geld. Univers. erfgen. zijn Lijsbet Pronk huijsvr. v. Pieter Vlielant, IJsbrant Bijl en de kinderen van Gesijna Harpers ieder voor 1/3 part. Testatrice wenscht begraven te worden in haar eigen graf i.d. Groote kerk, Choor No. 29 (te beluijden 1 uur, het graf in 30 jaar niet te openen). Tot voogden over haar onmondige erfgen. benoemt zij den Heer Frans Reijntjes, oud-Burgemr en Raad en IJsbrant Bijl. Get.: Marten Plekker. 
Again Lijsbeth Pronk inherits a third part of all the goods .The golden ring with 7 stones and her son Dirk Wiltschut son of Lijsbet Pronk a letter of 200 gld 12/7 1729 Monsr Pieter Langedijk en Pieter Vlielant stellen zich tot borg van Jacobus Persijn, benoemt door Gecomm. Raden tot extraordinaris Deurwaarder v/d Gemeene middelen. 
Pieter Vlieland is bailsman 13/10 1736 Pieter Vlieland casteleijn in t Heerenlogement, Annetje Jacobs Groot huijsvr. Jacob Nitters, 62 jaar en Lijsbeth Regter huijsvr. van Jacob Dik, Princesteeg, oud 33 jaar.
Pieter Vlieland landlord of het Heerenlogement. 1/5 1745 Pieter Vlieland wonende alhier testeert aan Lijsbet Rouksz. 
Pieter Vlieland gives heritance to Lijbet Rouksz.2/6 1746 De Eers. Lijsbet Pronk laast wede van Pieter Vlieland, machtigt. Get.: Monsr. Nicolaas Ravesteijn en Pieter Fijn. 
Lijsbet Pronk widow of Pieter Vlieland 
9/2 1746 De nabeschreven getuigen Lijsbeth Pronks wede van Pieter Vlieland wonende alhier, zij maken volmachtig te maken Nicolaas en Jan beijden alhier woonachtig te maken hierin 9 zelve (?). 
Witnesses of the widow of Pieter Vlieland. 22/11 1747 Lijsbet Pronk wede. van Pieter Vlieland te Edam machtigt haar zoonen Claas en Jan Wiltschut te Edam. 
Lijsbeth Pronk widow of Pieter Vlieland from Edam authorized her sons Claas en Jan Wiltschut. 15/10 1748 Juffr. Lijsbet Pronks laast wede. van Pieter Vlieland i/d Kerkstraat te Edam, gesond, testeert. Haar zoon Claas Wilhelmus en de Hr. Pieter Pont, Raad i/d Vroedschap worden voogden. (idem 4/1 1748) 
Lijsbeth Pronks writes her will.Witness is her son Claas Wilhelmus Wiltschut.


No comments: