Monday, 28 November 2016

A story about three fisherman escaping from a prisoner of warcamp is great news in 1781. 
The men from Scheveningen  Ary Dykhuizen, Chiel Pronk en Krelis Spaan were heroes in those days .
Two famous ladies in those days Betje Wolff and Aagje Deken made a poem and later music of Mozart was added and it became a song.
The real story in the newspaper.
The men werd stopped by the Admiralty.
They had to pay 95 guilders to receive a passport.And that after 13 weeks imprisonment.

Voorleden Vrydag is te Scheveningen een Pink nit Engeland terug
gekomen met een Pasport ven dc Admiraliteit, die hem 95 Guldens had
gekost en dat na 13 Weeken aangehouden te zyn geweest. Eene Schoone
gratie.

Loflied voor de drie dappere Scheveningers, Ary Dykhuizen, Chiel Pronk en Krelis Spaan.
Den 6 january 1781; met een kleine boot uit Engeland naar de Hollandsche kust over gestooken, en na eene reis van 50 uuren gelukkig geland.


A laud to 3 brave men from Scheveningen Ary Dykhuizen, Chiel Pronk en Krelis Spaan
They arrived safely after a 50 hour trip on January 6 1781 with a small boat from England to the Dutch coast

Wys:Music  Lison dormait dans un bocage by Mozart.

Luistert o vrienden, ik zal thans zingen,

Iets, uwen aandagt dubbeld waard;

't Schynen onmogelyke dingen,

Zo ongemeen zyn zy van aart.

'k Zal echter u de waarheid melden,

Daar kunt gy zeer gerust op gaan;

Van Pronk en Spaan, van Pronk en Spaan,

Van Dykhuizen, die wakkre helden,

Hef ik thans aan, hef ik thans aan,

My dunkt, daar mag een deuntjen op staan.


Toen zy naar Engeland zyn gevaaren,

Wisten zy van den Prins geen kwaad;

Of van het Oorelogsverklaaren,

Dat England deedt aan onzen Staat.

Maar hier klinkt hen die maar' in de ooren.

De Zee stond hol, de wind was guur;

Goê raad was duur, goê raad was duur;

Men kon aan 't strand elkaêr niet hooren;

Het weêr was zuur, het weêr was zuur.

O wat een droevig avontuur!Toen zag de een bedrukt op den ander,

Zy zwegen, zo was 't hart beklemt;

Eindlyk zo kwamen zy by elkander,

En Pronk, naa dat hy eens hadt gehemt,

En een frisch pypje hadt opgestooken,
[p. 65]origineel

Sprak op deez wys zyn makkers aan:

‘Wat nu gedaan? wat nu gedaan?

De Vreê met England is gebroken.

Hoe zal 't ons gaan? hoe zal 't ons gaan?

Kom, laaten wy ons wel beraên!Blyven wy hier, zy zullen ons vangen;

Kyk, dat is als een paal zo vast!

Mogelyk spreken zy wel van hangen;

Elk van ons is een fluksche gast,

't Is om de vryheid, 't is om ons leven,

Wat is 'er kostlyker op aard!

Wat zo veel waard? wat zo veel waard?

Laaten we ons naar de boot begeven,

Geenszins vervaart, geenszins vervaart;

't Is of de Zee al wat bedaart.
[p. 66]origineel

Makker, was 't antwoord, wy zyn 't genegen,

Vlugten wy maar terstond naar zee:

Wat valt hier langer te overwegen?

Lustig, de voorraad moet wis meê.

Laat ons door geen gevaar verschrikken,

Al is onze overtocht vry groot:

Is dit al 't brood? is dit al 't brood?

En is er anders niet te bikken?

Maar 't is uit nood; maar 't is uit nood;

We ontkomen nog misschien den dood.’Zo, onbevreest voor storm en baaren,

Treeden zy in hun zwakke schuit;

En in het Zeemans werk ervaaren,

Draayen zy 't fix de haven uit,

Zetten het regt naar onze stranden,
[p. 67]origineel

Elk stuurt met even goed beleid,

En handigheid, en handigheid,

Al hoopend dat zy zullen landen,

Elk is bereidt, elk is bereidt,

Te doen al wat een Makker zeidt.Denkt eens, wat hebben zy geleden,

Zo van den honger dorst, als kou!

Krimpende in hun doornatte kleden!

't Is net of ik de Maats beschouw!

Zy maaken zellen van hun linnen,

Hoe schraaltjes ook daarvan voorzien;

Maar 't moest geschiên, maar 't moest geschiên.

Zo bragten zy 't gelukkig binnen,

Dees braave liên, dees braave liên,

Zo mogten zy 't gevaar ontvliên.
[p. 68]origineel

Naauwlyks was nog hunn' komst vernomen,

Of men deedt hen ook met elkaêr,

Zo dryvend naar het Haagje komen,

Myn Heer de Prins die zag hen ook daar,

Die hun zyn milde gunst betoonde,

(Het weldoen is hy steeds van zins!)

Lang leef de Prins! lang leef de Prins!

Die hen zo Vorstelyk beloonde,

Lang leef de Prins! lang leef de Prins!

Drinkt hem ter eer een glaasje Rins!Oorlof gy vroome Scheveningers,

Roemt op Dykhuizen, Pronk en Spaan,

Geeft, geeft den Brit braaf op zyn vingers,

Zet hy 't eens op uw' stranden aan.

Oorlof ook onvertzaagde helden;
[p. 69]origineel

Zy, die dit Liedjen heeft gedicht,

Acht zich verpligt, acht zich verpligt

Om van de stoute daad te melden,

Door u verricht, door u verricht:

't Voldoet u, vrienden, ook wel ligt.

Shannon plays Lison Dormait by Mozart on violin
YouTube-video Shannon plays Lison Dormait by Mozart on violin weergeven

Mozart - 9 Piano Variations on 'Lison dormait' in C by Dezede, K.264

No comments: